nGeniusOne

Zintegrowana platforma do zarządzania wydajnością nGeniusOne pozwala na holistyczny wgląd w dostarczane usługi w warstwie aplikacji, sieciowej oraz wśród różnorakich urządzeń końcowych. Zapewnienie spójnego, jednolitego widoku i zestawu analiz, na podstawie jednej wspólnej bazy metadanych, umożliwia platformie nGeniusONE wprowadzenie nowej jakości w zakresie komunikacji i współpracy wśród różnych funkcjonalnych działów IT, aby umożliwić świadczenie wysokiej jakości usług zintegrowanego zarządzania dla kompleksowych, dystrybuowanych usług i serwisów IT.

Platforma nGeniusONE oparta jest o technologię Adaptive Session Intelligence(ASI) 2.0, następną generację rozwiązań firmy NetScout do głębokiej inspekcji pakietów (Deep Packet Inspection), która wykorzystuje naturalne bogactwo pakietowego przesyłania danych do dostarczania w czasie rzeczywistym kontekstowej analizy usług, sieci i wydajności aplikacji. Wykorzystując dużą skalowalność, zasięg i prędkość ASI 2.0, nGeniusONE zapewnia widoczność end-to-end, zarówno na poziomie makro- jak i mikro-skali, wgląd w wydajność i poziom użytkowania usług w przedsiębiorstwie, tak aby sprostać szerokim potrzebom różnych zespołów operacyjnych IT, w tym zarządców sieci, aplikacji, serwerów oraz menedżerów odpowiedzialnych za dostarczanie usług.

Platforma nGeniusONE dostarcza informacji opartych na analizie sytuacji w czasie rzeczywistym, analizie historycznej i zdolności do analiz wielowarstwowych w celu wsparcia efektywnego zarządzania usługami IT. Uproszczony dla użytkownika sposób pracy jest zorientowany na usługi umożliwiające płynne, kontekstowe przechodzenie wielu warstw analizy, ułatwiające efektywne zarządzanie różnymi zadaniami w różnych zespołach IT.

Platforma nGeniusONE zapewnia następujące główne warstwy analizy:

 • Dashboard - zapewnia widoczność w stanie rzeczywistym, skrótowo, wgląd w stan wszystkich usług biznesowych, ich sieć i komponentów aplikacji. Dashboard dostarcza również możliwość alarmowania i wczesnego ostrzegania, opartego na analizach, w celu umożliwienia działom IT  podjęcia proaktywnej i efektywnej ochrony dostępności usług i wydajności sieci bądź aplikacji.
 • Analiza Wydajności - pozwala na kompleksową, wielowymiarową analizę aplikacji i wydajności sieci w związku z realizacją wszelkich zadań. Platforma nGeniusONE zawiera predefiniowane zestawy monitorowania usług (Service Monitor) dla wspólnych usług korporacyjnych, konfigurowalny monitoring usług wsparcia środowisk zdefiniowanych przez użytkownika usług jak również umożliwia monitorowanie zarządzania wydajnością sieci (Traffic Monitor).
 • Analiza Sesji - umożliwia analizę sesji na podstawie każdej jednorazowej transakcji w systemie.
 • Analiza pakietów - umożliwia głęboką analizę pakietów, analizę na poziomie protokołów oraz zbierania dowodów kryminalistycznych.
 
Zintegrowana platforma do zarządzania wydajnością nGeniusOne umożliwia sprawne zarządzanie usługami IT z wszelkimi funkcjami dostarczającymi kompleksową analizę w czasie rzeczywistym opartą na świadomości sytuacyjnej, wgląd w dane historyczne i kontekstowe czy wielowarstwowe analizy wyników. Kluczowe możliwości platformy to:
 
 • Wizualizacja usług w czasie rzeczywistym zapewnia wielowarstwowe zarządzanie wydajnością sieci i komponentami aplikacji, umożliwiając jednocześnie szybkie wykrywanie problemów wydajności.
 • Inteligentne wczesne ostrzeżenia - system wykrywa pierwsze oznaki degradacji wydajności poprzez zaawansowany silnik analityczny.
 • Rozpoznawanie i monitorowanie aplikacji - zarówno tych dobrze znanych oraz zdefiniowanych przez użytkownika lub administratora, również tych zdefiniowanych w chmurze lub sieci web.
 • Analiza kontekstowa wydajności - zarówno sieci jak i komponentów aplikacji różnych usług biznesowych, by wspomagać procesy optymalizacyjne oraz szybką korelację zdarzeń i analizę przyczyn występujących problemów.
 • Usprawnienie pracy poprzez dostarczanie kontekstowej i granularnej analizy danych we wszystkich warstwach, tak by usprawnić procesy decyzyjne w różnych działach IT.
 • Wielowarstwowe wyszukiwanie problemów związanych z wydajnością oraz analizy śledcze poprzez analizę śladów na poziomie pakietów i sesji.
 • Wgląd w dane i analizy historyczne oparte na wszelkich kryteriach dla oceny długoterminowych trendów oraz wsparcia procesów planowania.
 • Granularna analiza sieci i wydajności aplikacji wspierana przez technologię Adaptive Session Intelligence(ASI)
 • Rozszerzenie widoczności na poziomie Macro - zwiększa wydajność monitorowania społeczności użytkowników, bądź grup serwerów, zgodnie z dostarczanymi usługami biznesowymi.
 • Kompatybilność z istniejącymi źródłami danych nGenius by maksymalnie wykorzystać istniejącą inwestycję

 

KOMPONENTY SYSTEMU

 

nGenius InfiniStream jest dedykowanym urządzeniem o dużej wydajności głębokiej inspekcji pakietów, które umożliwia tworzenie analiz ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym oraz przechowuje natywne pakiety sieciowe po to, by wspierać szerokie możliwości śledzenia i analizowania informacji kryminalistycznych z perspektywy historycznej.

Aby spełnić szereg wymogów sektora enterprise w zakresie monitorowania i analizy ruchu sieciowego, rodzina urządzeń nGenius InfiniStream oferuje wiele prędkości interfejsów Ethernet, gęstości upakowania i pojemności pamięci masowej. nGenius InfiniStream zapewnia spójność funkcjonalną całej rodziny urządzeń, dzięki  odpowiedniemu doborowi interfejsów do pokrycia całego środowiska dostarczania usług - od data centre, przez rdzeń do krawędzi sieci i jej wydzielonych elementów.

Urządzenia nGenius InfiniStream mogą być zaimplementowane jako samodzielne rozwiązania sieciowe służące do przechwytywania pakietów oraz ich rejestrowania, by zapewnić ciągłość ich przechwytywania lub też mogą służyć jako część strategii end-to-end w zakresie zarządzania dostarczaniem usług zintegrowanych (Unified Service Delivery Management), dając możliwość szerokiego wglądu w sieć i wydajność aplikacji.

Wykorzystując unikatową technologię „Adaptive Session Intelligence” urządzenie InfiniStream automatycznie identyfikuje usługi, protokoły aplikacji oraz sesje transakcyjne związane z ruchem sieciowym. Urządzenie przechwytuje pakiety natywne bez utraty danych i symultanicznie analizuje cały ruch sieciowy w czasie rzeczywistym, generując szeroki strumień zaawansowanych metod, które następnie służą do analizy poprzez zintegrowaną platformę zarządzania dostarczaniem usług. Urządzenie dokonuje głębokiej analizy pakietów lokalnie, by przyspieszyć wykonywanie operacji oraz zmniejszyć obciążenie w sieci powodowane między innymi przez ruch związany z jego zarządzaniem.

Kiedy urządzenia są wdrażane jako część platformy nGeniusONE, mogą być używane do zapewnienia skalowalności oraz odpowiedniej przepustowości, tak żeby zapewnić prawidłowe działanie systemu w bardzo dużych systemach o wysokich wymaganiach. W pojedynczych instalacjach, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do przechowywanych pakietów w celu dogłębnej analizy działań sieci, protokołów lub aplikacji.

Przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród całej gamy urządzeń wspierających pogłębioną widoczność w sieci, zapewniając pokrycie dla całego systemu, od rdzenia do krawędzi sieci. Dodatkowo, dokładając kolejne urządzenia możemy zapewnić teoretycznie nieskończoną skalowalność, zapewniając różnorakie potrzeby związane z monitorowaniem sieci, nawet w największych instalacjach. Dodatkową korzyścią dla sektora enterprise jest to, że urządzenia InfiniStream zarządzane są centralnie redukując jednocześnie znacząco kompleksowość procesów związanych z zarządzaniem dużymi sieciami.

 

Seria urządzeń nGenius InfiniStream 7900:

Seria ta zapewnia elastyczność poprzez unikalną, modułową budowę. Zoptymalizowane pod kątem szybkości, wydajności i odporności, urządzenia serii 7900 są rozszerzalne o kolejne 32TB, aż do maksymalnie 96TB magazynowanej przestrzeni dyskowej na urządzeniu. Seria The nGenius InfiniStream 7900 jest idealna dla instalacji o wysokich wymaganiach przepustowości sieci 10 Gigabit, które mogą służyć do monitorowania centrów danych, wielkiej ilości zagregowanych połączeń oraz wymagają dużej ilości przestrzeni dyskowej dla umożliwienia prowadzenia długoterminowych analiz historycznych.

 

Seria nGenius InfiniStream 6900:

Seria urządzeń InfiniStream 6900 wspiera wysoką gęstość 1 i 10 Gb interfejsów oraz obsługuje do 16TB pojemności dyskowej na urządzenie. Zoptymalizowany pod kontem elastyczności InfiniStream 6900 wspiera technologię RAID wraz z dyskami (hot-swap) oraz redundantne zasilanie (hot-swap). Urządzenia z serii The nGenius InfiniStream 6900 są idealnym rozwiązaniem dla średnich instalacji wykorzystujących sieci 1  i 10 Gb, wymagających monitorowania zasobów centrum danych, takich jak klastry serwerów aplikacji bądź innych usług wymagających dostępu do danych historycznych dla prowadzenia analiz śledczych.

 

Urządzenia nGenius InfiniStream 2900 i 1900:

Najmniejszą linię stanowią nGenius 1900 i 2900 - małe, kompaktowe urządzenia łączące w sobie możliwości głębokiej analizy pakietów oraz ich przechwytywania. nGenius 1900/2900 wspierają łącza ethernetowe do 4 Gb oraz do 2 TB przestrzeni dyskowej na urządzenie. Zostały one zaprojektowane do obsługi niższego poziomu ruchu w sieci oraz ilości pamięci w rozwiązaniach typu dystrybucja usług w grupach roboczych bądź obsługa biur firmowych.

Korzyści użytkowania urządzeń z linii InfiniStream:

 • Wysoka wydajność pakietów, analiza danych, głosu i wideo w czasie rzeczywistym
 • Rozpoznawanie i analiza tysięcy aplikacji i protokołów
 • Wieloprocesorowa i wielowątkowa architektura systemów wspierająca niezależne od siebie zbieranie danych oraz ich analizę dla ruchu sieciowego zawierającego dane, głos czy video
 • Wsparcie wielowarstwowej architektury monitorowania sieci wraz z lokalną analizą ruchu oraz aplikacji, a także tworzenia kontekstowych metadanych
 • Głęboka analiza i dekodowanie pakietów oraz tworzenie analiz historycznych w celu wsparcia APM, KMP i działalności związanej z CyberSecurity
 • Wykorzystywanie mechanizmu ASI do analizy i przechowywania wszystkich danych lokalnie, aby zmniejszyć obciążenie sieci
 • Wysoka wydajność pamięci od 1TB do 96TB umożliwiająca długotrwałe przechowywanie rodzimych danych pakietowych i metadanych w jednym urządzeniu
 • Elastyczna gęstość upakowania interfejsów obsługująca do 8 portów na urządzeniach z obsługą standardu Gigabit i 10 Gigabit Ethernet
 • Kompatybilność z nGenius Packet Flow Switch dla rozszerzenia możliwości zarządzania połączeniami w strukturze środowiska monitorowania
 • Bezpieczne środowisko pracy zapewniające stabilny system operacyjny, szyfrowanie danych i kontrolę dostępu opartą na przechowywaniu danych pakietowych zapewniających integralność danych
 • Elastyczne opcje zasilania i redundancja w celu wspierania krytycznych wymagań implementacji
 • Międzynarodowe certyfikaty Common Criteria EAL3 + i US NIAP CCEVS